Hirdetmények

Vízvételezési igénybejelentés

2019. május 06. 11:30

TÁJÉKOZTATÁS

Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen –
mezőgazdasági, építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden
esetben bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban
ismertetjük:

BEJELENTÉS
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság területileg illetékes
üzemvezetőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról,
valamint arról, hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a
többlet-vízvételezés. Üzemvezetőségeink elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon,
a Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.
A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a
szolgáltató felé.

ADATEGYEZTETÉS
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható
időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival,
tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez
szükséges adategyeztető lapot.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett
üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi
vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza
a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési
szerződés másolatának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben tagadhatja meg:
- Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
- A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható,
vagy nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
- Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást
tart nyilván Társaságunk, illetve a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás
folyik.
-Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak
szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés
megtételére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt.
munkatársain kívül az illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is
ellenőrizhetik, szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet 1. számú
mellékletében leírtak alapján 30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.

Tisztelettel:
DRV Zrt.

Utoljára frissítve: 2019. 05. 06. 11:31

Fel