Intézmények

Az Óvoda bemutatkozása:

Az intézmény múltja az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor, mint nyári időközi napköziotthonos óvoda működött egy csoporttal. 1970-ben egy 60 fős óvodát építettek, amelyet 1971. szeptember 13-án megnyitottak. Jelenleg két csoport működik. A Homokszentgyörgyhöz tartozó Mariettapusztáról is ide járnak a gyerekek.

A csoportszobák tágasa, világosak, nagyságuk megfelelő a játéktevékenységekhez. A berendezés jól variálható a gyermekek igényei szerint. Az óvoda udvara zöld övezet, az épület mögött nyúlik hátra felé. Az udvar nagyobb részét pázsit fedi, de van olyan terület, amely préselt lapokkal fedett. A gyerekek biciklizhetnek, motorozhatnak, dömperezhetnek. A nagy udvarban mozgásigényüket kielégíthetik. Az udvaron található még homokozó, babaház, hinta, mérleghinta, csúszda. Minden kisgyermek megtalálja az egyéniségének megfelelő játékot. Az udvar játékai környezetbarát, természetes anyagokból készültek.

Óvodánkban  a helyi nevelési programban megfogalmazott nevelési célrendszer értelmében végezzük nevelő munkánkat. Gyermekeink egészséges fejlődééséhez biztosítjuk a programukat szolgáló, tudatosan tervezet fetételrendszert, gondoskodunk a derűs, biztonságos, védelmező környezetről, ahol jól érzik magukat óvodásaink. Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségi jogait, többek között azt, hogy merjen kérdezni, kérdéseire választ kapjon, szabadon alkothasson, lehetőség szerint kísérletezhessen, és sikerélményhez jusson az óvodai tevékenységek során. Bátorítjuk őket a szabad véleménynyilvánításra.

Valamennyien - óvodapedagógusok és dajkák - szakmai elhivatottsággal, a játék jellegének felhasználásával minden gyermek részére az egyenlő hozzáférést biztosítjuk.

Nevelőmunkánk során - megkülönböztetés nélkül - minden gyermek számára biztosítjuk az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételeit. Fontosnak tartjuk, hogy minden szülő és gyermek igénybe vehesse az óvoda különböző térítésmentes szolgáltatásait (gyógytorna, logopédia, hitoktatás). Az óvoda alapalvei: a gyermek mindenek felett álló érdeke érvényesül: testi, lelki, érzelmi, erkölcsi, értelmi szükségleteinek kielégítése. Előítélet mentes mintaadás. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelése.

óvodaépület

 

Tagintézményvezető: Kertészné Locsmándi Mónika

7537 Homokszentgyörgy, Táncsics M. u. 2-4.

Telefon: +36 30 788 2734

Az Intézmény bemutatkozása:

 

2005. augusztus 15-én a fenntartó önkormányzatok létrehozták a Homokszentgyörgy és Mikrotérsége Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, melyhez 3 általános iskola és 5 óvoda tartozott. Homokszentgyörgy általános iskolája volt a gesztorintézmény.

A község Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az iskola működtetésére, a tárgyi feltételek javítására. 2005-ben sikeres Regionális Fejlesztés Operatív Program pályázat keretében megtörtént iskolánk technológiai korszerűsítése, informatikai fejlesztése. Megvalósult „a 21. sz. iskolája” amely távlatokban garantálhatja az iskola fennmaradását.

2013. január 1-jétől az iskola fenntartója a KLIK lett. Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 139 fő . Egy tagintézményünk (Lad 1-8 évfolyam) és egy telephelyünk működik (Kálmáncsa 1-4 évfolyam).

Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, ill. aránya.

Az iskola pedagógusainak hitvallása: közös felelősségünk a minőségi oktató-nevelő munka biztosítása, ill. az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

Célunk: az iskolahasználók (tanulók, szülők) elégedettsége, valamint a hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik helyzetükből adódó hátrányaik csökkenését.

Iskolánk nevelő-oktató munkájának jellemzője a teljes szegregációmentesség. Iskolánkban a 2004/2005. tanévtől bevezettük a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést.

2005. szeptember 1-től roma etnikai nevelés-oktatás folyik. Gyógypedagógusunk a kötelező tanórai foglalkozáson túl habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti sajátos nevelési igényű tanulóinkat.

Tanórán kívüli foglalkozásaink (tömegsport, szakkörök, fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás), valamint iskolán kívüli programjaink (színház- és mozilátogatás, kirándulás, úszásoktatás, táborozás) céljaink megvalósulását szolgálják.

 

Intézményvezető: Pfeifferné Vágó Mária

7537 Homokszentgyörgy, Táncsics M. u. 2-4.

Telefon/Fax: +36 82 488 005

e-m@il: isktitkar@altisk-hszentgyorgy.sulinet.hu

 

Csengetési rend:

8.00-8.45
9.00-9.45
10.00-10.45
10.55-11.40
11.50-12.35
12.45-13.30

 

 

Bemutatkozás:

A közművelődési intézmény szerepét településünkön a Művelődési Ház és Könyvtár tölti be. Teret és helyszínt biztosít a település rendezvényeinek, amelyekben aktív szervező és lebonyolító, valamint a lakossági kezdeményezéseknek. Együttműködik és jó kapcsolatot ápol az Önkormányzattal, intézményekkel, védőnői szolgálattal, családsegítő- és gyermekjóléti szakszolgálattal, civil szervezetekkel, melyeknek segíti munkáját. Mozgókönyvtári ellátás keretében könyvtára a teljes nyitva tartási időben látogatható, s szintén várja a látogatókat a korszerű eMagyarország pont. Hetente egyszer falugazdász fogadóóra várja a gazdálkodókat, őstermelőket.

A helyi közművelődési feladatok segítése, ellátása keretében:

Működésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központként.
- Iskolarendszeren kívüli öntevékeny életminőséget és életesélyeket javító lehetőségek megteremtésének elősegítése
-    A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása
-    A nemzeti, az egyetemes kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
-    Az ismeretszerző amatőr alkotók, művelődő közösségek tevékenységének támogatása:
-    Amatőr, művészeti csoportok szervezése, a meglévők segítése
-    Népművészet hagyományának ápolása, fejlesztése
-    A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
-    Különböző életkorú civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, a helytörténeti értékek feltárása
-    Helytörténeti kiadvány megjelenítése
-    Ifjúsági érdekérvényesítései, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése
-    Szolidaritási akció fogadása, gondozása
-    A különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása
-    A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
-  A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása körében, a közművelődési intézményben a lakosság tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységeinek elősegítéséhez a célnak megfelelő esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakemberek biztosítása
-    Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása
-    A közművelődési intézményben sajtótermékek, könyv, zenei- és videó dokumentumok, színház, és egyéb rendezvény jegyek, árusításának segítése
-    A civil vállalkozók által kínált művelődési lehetőségek közismertté tétele
-    A lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű alkalmak biztosítása
-    A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, kiállítások rendezése, kirándulások szervezése kulturális eseményekhez
-   Az állami, társadalmi ünnepségek rendezése, gyűlések, értekezletek tartása, műsoros estek, táncmulatságok segítése, előadóművészek szerepeltetése, árubemutatók, kiállítások rendezése, felszerelések kölcsönzése
-    Klubok, öntevékeny művészeti csoportok segítése


Kövesse a Művelődési Ház programjait Facebook oldalán!

 

Művelődési Ház vezető: Kiss András

7537 Homokszentgyörgy, Kossuth L. u. 63.

Telefon/Fax: +36 82 487 518

e-m@il: hsztgymuvhaz@gmail.com

EMOP ID: 2028

Utoljára frissítve: 2021. 05. 18. 14:12

Fel